Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


Ondernemingsgegevens

Wasdom BV

Vijverstraat 2, 9030 Gent, België

BE0765626740


Atelier

Weversstraat 1, 9000 Gent, België


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Wasdom BV met commerciële benaming ‘Omage’ en maatschappelijke zetel te Vijverstraat 2, 9030 Gent, BTW BE0765626740, Atelier te Weversstraat 1, 9000 Gent, (hierna genoemd 'Omage') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Omage moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Omage aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Omage niet. M Omage is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Omage is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Omage. Omage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘SHOP’ gaan. De klant kan daar het gewenste product kiezen en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden naast elk product. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden.

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door Bpost of UPS. Vanaf een aankoopbedrag van €65 is de verzending gratis voor de klant. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Shipping’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa), Bancontact of direct bank transfer. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Omage de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €,00

bedraagt. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Omage gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop 'downloaden' te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Omage is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Omage hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop 'processing' te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van de klant worden verwerkt door DPD die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringen worden verzonden van maandag tot en met woensdag. Bestellingen geplaatst op dinsdag voor 22u worden nog dezelfde week verzonden. Leveringstermijn is 1 a 2 dagen.                                                                                              

Onze pakketten worden koel gehouden tijdens transport. Wanneer de Klant niet thuis is bij levering wordt het pakket de volgende dag opnieuw aangeboden. Indien de Klant opnieuw niet aanwezig is bij levering, worden de producten terug gestuurd naar Omage. Deze zullen niet opnieuw aangeboden worden en kunnen enkel nog opgepikt worden in het Omage atelier nadat door de Klant contact met ons is opgenomen om een moment af te spreken.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Omage bij DPD zijn niet de verantwoordelijkheid van Omage. Omage doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Omage.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Omage was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Omage. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Omage te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

Al de producten van Omage zijn bederfelijke producten en vallen dus niet onder het herroepingsrecht. De klant heeft in geen geval de mogelijkheid de aangekochte artikelen terug te sturen.


Artikel 8: Garantie en houdbarheidsdatum

Omage staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Alle producten zijn steeds minimum 2 weken houdbaar vanaf het moment van verzending, tenzij anders vermeld. 


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Omage is bereikbaar via e-mail op neri@omage.be of per post op het volgende kantooradres: Vijverstraat 2, 9030 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover My Add On beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Omage zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

Omage respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Omage gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Omage.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Omage houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op neri@omage.be.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Omage om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Omage Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT AFDELING DENDERMONDE bevoegd.